directie@de-buut.nl 035 - 603 56 78 Route

Vragen

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en alle documenten op een rij.

Aanbod op school

 • Zijn er toelatingsvoorwaarden voor mijn kind?

  In principe is elk kind welkom op deBuut.
  Het openbaar onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Wij willen en blijven dit grondbeginsel van het openbaar onderwijs onderschrijven en uitdragen. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een kind bij ons niet op zijn of haar plek is.

  Klik hier voor het ‘Protocol aannamebeleid‘.

 • Wat doet de school aan creatieve vorming?

  Bij de kleuters worden dagelijks creatieve werkvormen aangeboden.
  Vanaf groep 3 geeft de groepsleerkracht minstens één keer per week een creatieve les op gebied van muziek, tekenen, handvaardigheid, dans en drama. Deze lessen passen altijd bij het project waar de kinderen op dat moment aan werken. Daarnaast verzorgt iedere groep één keer per jaar een kindershow voor de hele school en hun eigen ouders.

 • Wat doet de school aan culturele vorming?

  DeBuut doet mee aan het Kunstmenu en Cultuurprogramma van Kunst Centraal. Dit is een organisatie die voor alle deelnemende scholen in Soest kunstonderwijs verzorgt. Kunst Centraal zorgt voor begeleiding van leerkrachten, gastlessen, en regelt tentoonstellingen, film, toneel en dergelijke.

  Ook binnen het projectonderwijs zijn we actief bezig met cultuur en kunst en wordt er een beroep gedaan op het creatieve vermogen van de leerlingen en leerkrachten (denk daarbij aan drama, dans, muziek).

  Elk jaar wordt er een aantal naschoolse workshops aangeboden.

 • Zwemlessen

  Niet alle scholen in Soest bieden schoolzwemmen aan. Op deBuut krijgen de kinderen van groep 3/4 op woensdagochtend om de week wel een zogenaamde natte gymles, in het zwembad van Sportboulevard de Engh. Enkele ouders vervoeren de kinderen per auto en hebben daarvoor samen een rooster opgesteld. De kinderen worden ingedeeld op hun eigen niveau en als uw kind de benodigde vaardigheden onder de knie heeft mag hij/zij afzwemmen voor een A, B of C diploma.
  U betaalt voor deze zwemlessen alleen de vervoerskosten van 30 euro voor een heel schooljaar.

Ouders

 • Hoe verloopt het contact tussen school en ouders?

  De deur staat altijd voor u open dat is een voordeel van een kleine school! Heeft u een vraag, een opmerking of loopt u ergens mee rond, klop gerust aan voor een gesprek of om een afspraak te maken met de leerkracht of de directeur. Veelal kunnen we u direct te woord staan en anders maken we op korte termijn een afspraak.

  Natuurlijk zijn wij ook altijd te bereiken via de telefoon en/of via de mail: info@de-buut.nl.

  Via Parro (communicatie app) en het ouderportaal van Parnassys ( werkt middels mails) houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste nieuwtjes, mededelingen en activiteiten.

  Aan het begin van het jaar ontvangt u de papieren schoolkalender met alle belangrijke data en tijden voor komend schooljaar. Hierin staan ook de vele contactmomenten die er zijn. Onze digitale nieuwsbrief verschijnt 1 keer in de 4 schoolweken.

Voortgang en ondersteuning

 • Wanneer krijgt mijn kind een rapport? Hoe is de rapportage?

  Uw kind krijgt 2 keer per jaar een rapport, na de kerstvakantie en voor de zomervakantie.
  In het rapport van de onderbouw geven we ontwikkeling van uw kind aan door middel van ‘bolletjes’ waarin de leerkracht aangeeft of uw kind iets beheerst, in ontwikkeling is of nog niet beheerst. Soms geeft de leerkracht een toelichting hierop in het rapport.
  Op het rapport van de bovenbouw staan cijfers, eventueel aangevuld met een toelichting of opmerking van de leerkracht(en). In het rapport staan ook de resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem.

  Buiten deze vaste momenten van rapportgesprekken kunt u ook zelf contact opnemen met de leerkracht. De leerkracht zal zelf contact met de ouders opnemen als daar aanleiding voor is.

 • Wat zijn de CITOresultaten van groep 8

  Resultaten CITO eindtoets

  Leerlingen van deBuut scoren goed op de CITO eindtoetsen. Al een aantal jaren lag de score boven het landelijk gemiddelde en in 2012 en 2014 zelfs boven de bovengrens die de inspectie hanteert. Sommige scholen laten hun zwakste leerlingen niet meedoen aan de CITO toets, wat de eindscore beïnvloedt. Op deBuut doen alle kinderen mee aan de CITO eindtoets.

  Resultaten-CITO-eindtoets

  Uitstroombestemmingen van afgelopen schooljaar kunt u bekijken op: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/soest/21792/openbare-daltonschool-debuut/

   

 • Wat is een schoolplan en wat houdt het in op deBuut?

  Elke school is wettelijk verplicht een schoolplan te schrijven. In ons schoolplan is het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het kwaliteitsbeleid en het zorgbeleid voor de periode van 4 jaren vastgelegd.

  Het schoolplan 2019-2023 van deBuut ligt ter inzage op school.

 • Hoe is de kwaliteitszorg binnen deBuut georganiseerd?

  Op onze school werken we opbrengst- en handelingsgericht. Hoe dit eruit ziet in de praktijk kunt u zien in ons Kwaliteitszorg a4. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden. Wij lichten dit graag mondeling toe!

 • Wat kan mijn kind aan hulp verwachten als het goed kan leren?

  Voor kinderen die dit aan kunnen, compacten wij de basisleerstof en bieden wij verrijking en verdieping aan.

  Daltononderwijs en projectonderwijs lenen zich hier bij uitstek voor. Indien nodig krijgen kinderen een weektaak op maat. Kinderen die de basisstof snel beheersen krijgen uitdagende verrijkings- en verdiepingstaken binnen de weektaak.

 • Wat doet de school tegen pesten en plagen?

  Er wordt (indien nodig) gewerkt met een pestprotocol. Dit ligt ter inzage op de school.

  In iedere klas werken wij vanuit methode KWINK aan midden-sociaal emotioneel leren middels 5 competenties: Besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties met anderen en keuzes maken.

  Het schoolfundament en de gemaakte afspraken die samen met de kinderen zijn bedacht hangt in iedere klas. Daarnaast is er wekelijks een regel van de week binnen de school die onder de aandacht wordt gebracht van de leerlingen. Dit is een wekelijks wisselende gedragsregel die de leerkracht en de kinderen in de klas bespreken. De leerkrachten laten het goede voorbeeld zien en letten er op dat de kinderen zich aan de regel houden.

  Schoolbreed zijn er afspraken gemaakt over gedragsverwachtingen en belonen van goed gedrag. Door te belonen worden leerlingen gestimuleerd zich te houden aan de gedragsverwachtingen. Gedragsverwachtingen worden actief aangeleerd door gedragslessen.

  Een groepsleerkracht geeft ook de Rots en Water training. Deze weerbaarheidstraining wordt aan de hele klas gegeven.

 • Uitstroombestemmingen van schooljaar 2019 – 2020

  VMBO B/K: 1

  VMBO T-MAVO: 5

  VMBO T-HAVO: 4

  HAVO/VWO: 3

  VWO: 2

Schooldag

 • Continurooster

  Op deBuut hanteren we een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan. Van 12:15 tot 12:45 zijn onze overblijfouders aanwezig. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage van 30 euro voor een heel schooljaar.

  Mocht u op zoek zijn naar opvang voor en na schooltijd kunnen wij u verwijzen naar de kinderopvangorganisaties K’nijntje en zippies (naast ons in hetzelfde gebouw) en Bink. Kijk voor meer informatie op www.knijntjezippies.nl en www.binkkinderopvang.nl.

 • Gaat mijn kind de hele week naar school, ook als hij/zij nog kleuter is?

  Vanaf 5 jarige leeftijd zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig.

  Groep 1 t/m 4 is op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

Vrij van school

 • Hoe wordt een zieke leerkracht vervangen? Worden de kinderen ook wel eens naar huis gestuurd?

  Wij zijn aangesloten bij een invalpool. Bij uitval van een leerkracht vervangt een leerkracht uit de invalpool de lessen. Soms lossen we iets intern op. Al het mogelijke wordt gedaan om de kinderen op school op te kunnen vangen. In echte noodgevallen lukt dit niet. In dat geval weten ouders dit uiterlijk de dag ervoor en worden de kinderen op schooldagen nooit plotseling naar huis gestuurd.

 • Verlof

  Een kind is vanaf zijn vijfde verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat het kind vanaf dan verplicht naar school moet. Onder bepaalde voorwaarden kunt u vrij krijgen voor uw kind. Daar zijn wettelijke regels voor. ‘Folder Verlof vrijstelling van schoolbezoek‘ moet worden aangevraagd via een formulier dat bij de directie verkrijgbaar is.

 • Kan ik voor mijn kind extra vrije dagen vragen?

  Een kind is vanaf zijn vijfde verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat het kind vanaf dan verplicht naar school moet. Onder bepaalde voorwaarden kunt u vrij krijgen voor uw kind. Daar zijn wettelijke regels voor. ‘Vrijstelling van geregeld schoolbezoek’ moet worden aangevraagd via een formulier dat bij de directie verkrijgbaar is.